اساتید و دانشجویان محترم برای ورود به سامانه بر روی شهر محل تدریس يا محل تحصیل خود کلیک کنید
Tehran Varamin Lavasanat Rey Damavand Firozkoh Pardis Pakdasht Pishva Eslamshahr Baharestan Hasanabad Parand Shahreyar Malard
سامانه جهت ترم تابستان در حال راه اندازي ميباشد،لطفا متعاقبا مراجعه فرماييد